TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK

BUT infoSTUD

 PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY  

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

BUT infoSTUD

Vytisknout

ProfeSIONÁLNÍ TERAPEUTICKÝ PROGRAM

Napsal Sindy dne .

 

Výhody členství v  profesionálním týmu terapeutů Institutu  energetické psychologie

 • možnost působit v terapeutickém týmu absolvovaných online programů
 • možnost provizního prodeje absolvovaných online programů
 • možnost spoluúčasti na akcích a programech Institutu  
 • možnost pořádání standartizovaných přednášek Institutu  

Podmínky členství v  profesionálním týmu terapeutů Institutu  energetické psychologie

 1. absolvování výcviku Terapeut energetické psychologie EFT - 2 x (cena opakování výcviku je 5.000 Kč - přihlášení po osobní domluvě) 
 2. absolvování výcviku Praktik kvantové léčby
 3. absolvování on-line kurzu Energetický detox
 4. studium knihy "EFT pro každého"
 5. doložení minimálně 50 záznamů z terapeutických sezení
 6. minimálně 2x za rok účast na EFT supervizi
 7. zařízená profesionální kancelář
 8. příslušné živnostenské oprávnění
 9. písemný souhlas s etickým kodexem profesionálního EFT terapeuta
 10. písemný souhlas s copyright kodexem Institutu energetické psychologie
 11. roční poplatek 2.000 Kč – poplatek obsahuje zveřejnění na stránkách Institutu + 10 EFT setů (kniha + DVD) v hodnotě 3.000 Kč
 12. vytvoření osobního profesního profilu (bude umístěn na www.eft.cz

ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLNÍHO EFT TERAPEUTA INSTITUTU 

Profesionální EFT terapeut 

 • vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Svou profesní činnost chápe jako službu.
 • je nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu na zřeteli zdraví a prospěch klientů.
 • zajišťuje, udržuje a rozvíjí svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomuje si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.
 • působí pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.
 • zachovává takové postupy, které neumožňí zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.
 • pokud je požádán o terapeutické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného odborníka. 
 • dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu.
 • profesní činnosti, vztahy a důsledky vůči klientovi vyjadřuje vždy v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel jeho profesních služeb s nimi souhlasí.
 • při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vždy vyžádá souhlas zákonného zástupce.
 • nepoužije nepřiměřených, nerealistických a nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků, ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.
 • zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání.
 • informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů a lékařů - pouze se souhlasem klienta.
 • pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 • chová se a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k metodě EFT a ostatním příbuzným oborům.
 • nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.
 • dodržuje profesionální úpravu zevnějšku při práci nebo prezentaci (přednášky, semináře atd.) a dbá náležité osobní hygieny. 
 • zavazuje se jakkoli nezneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické praxi.
 • respektuje a dodržuje autorská práva služeb a produktů Institutu energetické psychlogie Z. Katayama